Lov om hestehold - Hjortekær Rytterklub

Gå til indhold

Hoved menu:

Lov om hestehold

Love og regler

Loven om hold af heste trådte i kraft 1. januar 2008. Loven er blevet til for at sikre hestes velfærd herunder krav og anvisninger til opstaldning.  


Lov om hold af heste
 
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
Kapitel 1
Anvendelsesområde, definitioner m.v.
§ 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.
Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på heste, som anvendes i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet.
Stk. 3. Justitsministeren kan i særlige tilfælde helt eller delvis undtage visse hestehold fra loven.
§ 2. I denne lov forstås ved:
1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.
2) Stangmål: Afstanden fra jorden og til det højeste punkt på hestens manke.
3) Gruppeopstaldning: Opstaldning af flere heste uden adskillelse i samme rum.
4) Folingsboks: Særligt indrettet boks, hvor folingen finder sted.
5) Spiltov: Opstaldning i bås, hvor hesten står opbundet, oftest op mod en væg.
6) Fold: En udendørs indhegning.
7) Strukturfoder: Hø, halm (hvede, byg, havre, frøgræs), langt græs, ensilage og wrap.
§ 3. Reglerne i dyreværnsloven og regler, der udfærdiges med hjemmel i dyreværnsloven, finder desuden anvendelse på ethvert hestehold.
§ 4. Reglerne i denne lov er minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning.
Kapitel 2
Opstaldning
§ 5. Heste må ikke opstaldes i spiltov. –dog efter 1. jan. 2011
Stk. 2. Heste kan dog opbindes i op til 2 timer under tilsyn, såfremt formålet er at lære hesten at stå opbundet uden tilsyn.
Stk. 3. Heste, der har lært at stå opbundet uden tilsyn, kan opbindes uden tilsyn i op til 2 timer. Ved transport, stævner, dyrskuer m.v. kan opbinding ske i længere tid.
Stk. 4. Stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., kan fraviges, hvis veterinære hensyn taler herfor.
Kapitel 3
Indretning af stald
§ 6. Loftshøjden i stalden skal være mindst 2,60 m i frihøjde over eventuel strøelse. –dog efter 1. jan. 2020
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at der for stalde, som benyttes til opstaldning af bestemte typer af heste, gælder en lavere loftshøjde end angivet i stk. 1.
Stk. 3. Staldrumfanget pr. hest skal være mindst 30 m3.
§ 7. Ved opstaldning enkeltvis i boks skal gulvarealet være mindst (2,0 x hestens stangmål)2, og den korteste side af boksen skal være mindst 1,7 x hestens stangmål. –dog efter 1. jan. 2020
§ 8. Ved gruppeopstaldning skal gulvarealet opfylde følgende arealkrav: –dog efter 1. jan. 2020
1) For de første fire heste skal der være mindst (2,0 x hestens stangmål)2 pr. hest.
2) For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål)2 pr. hest.
§ 9. Foling under opstaldning skal ske i folingsboks. –dog efter 1. jan. 2020
Stk. 2. Gulvarealet i folingsboksen skal være mindst (2,5 x hoppens stangmål)2.
Stk. 3. Hoppe og føl skal opholde sig i folingsboksen i den første måned efter folingen.
§ 10. Syge eller skadede heste skal kunne holdes adskilt fra de øvrige heste, jf. § 24.
§ 11. Gulvet i stalden og boksen skal være jævnt og ikke glat. Gulvet skal være konstrueret således, at hestene ikke kommer til skade eller udsættes for lidelse. –dog efter 1. jan. 2016
Stk. 2. Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet, og der skal i passende omfang udlægges strøelse. Ved gruppeopstaldning skal hestene have adgang til et velstrøet, tørt leje på mindst 80 pct. af gulvarealet.
§ 12. Rum og udstyr, som anvendes i forbindelse med opstaldning af heste, skal konstrueres, installeres og vedligeholdes på en sådan måde, at hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe. –dog efter 1. jan. 2011
Stk. 2. Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af foder og vand samt for, at hesten pådrager sig skader.
Stk. 3. Alt automatiseret eller mekanisk udstyr, der er af betydning for hestes sundhed og velfærd, skal monteres således, at hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe. Udstyret skal efterses mindst en gang om dagen. Eventuelle konstaterede fejl skal udbedres straks, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der træffes passende foranstaltninger med henblik på at beskytte hestenes sundhed og velfærd, indtil fejlen er udbedret.
Stk. 4. Inventar, herunder låger, mekanisk udstyr m.v., skal være konstrueret og installeret med henblik på at opnå et så lavt støjniveau som muligt.
§ 13. Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af luftarter skal holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for heste, og stalden skal have ventilation, som sikrer et tilstrækkeligt luftskifte. –dog efter 1. jan. 2011
§ 14. Der skal være tilstrækkeligt naturligt lys til at opfylde hestes adfærdsmæssige og fysiologiske behov. For at sikre naturligt lysindfald skal det samlede areal af vinduer el.lign. svare til mindst 7 pct. af staldens gulvareal.  –dog efter 1. jan. 2020
Stk. 2. Ud over det naturlige lys skal der være lyskilder, der sikrer, at hestene på ethvert tidspunkt kan tilses nøje. Lyskilderne skal placeres således, at de ikke medfører ulempe eller skade på hestene. –dog efter 1. jan. 2020
§ 15. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om staldens indretning.
Kapitel 4
Adgang til fold
§ 16. For ethvert hestehold skal der være adgang til en fold. –dog efter 1. jan. 2016
Stk. 2. Folden skal have et areal på mindst 800 m2, hvoraf den korteste side skal være mindst 20 m. Benyttes folden af mere end fire heste på samme tid, forøges det i 1. pkt. angivne arealkrav med 200 m2 pr. hest. En fold må ikke benyttes af mere end i alt 20 heste.
Stk. 3. Folden må ikke indhegnes med pigtråd.
§ 17. Heste skal i mindst 2 timer 5 dage om ugen motioneres eller gives fri bevægelse på fold.
Stk. 2. Stk. 1 kan fraviges, hvis veterinære eller vejrmæssige forhold taler afgørende herfor.
Stk. 3. Når føl og plage er på fold, jf. stk. 1, skal de, indtil de er 2 år gamle, på fold sammen med artsfæller, medmindre veterinære forhold taler afgørende herimod.
§ 18. Der skal for ethvert hestehold være en plan for, hvornår de enkelte heste kommer på fold. –dog efter 1. jan. 2016
§ 19. Den ansvarlige for et hestehold skal sikre, at heste, som går ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12 timer i døgnet, hvis de har udviklet et kraftigt og tæt hårlag og er ved godt huld og har adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje.
Stk. 2. I læskur eller bygning skal gulvarealet opfylde arealkravene i § 8, stk. 1.
Stk. 3. Læskur eller bygning skal placeres på et sted med tilstrækkelig afvanding.
§ 20. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgang til og indretning af fold m.v. Justitsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at § 19, stk. 1, kan fraviges for heste af bestemte racer.
Kapitel 5
Foder og vand
§ 21. Hestes foderration skal indeholde tilstrækkeligt strukturfoder.
§ 22. Heste skal have fri adgang til frisk drikkevand.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke ved kortere ophold på fold indtil 4 timer.
Kapitel 6
Tilsyn m.v.
§ 23. Enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.
Stk. 2. Enhver, der erhvervsmæssigt holder hest, skal sørge for, at hesteholdet tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt. I dyrlægens tilsyn skal indgå en vurdering af, om hesteholdet er i overensstemmelse med reglerne i denne lov.
§ 24. I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal den ansvarlige for hesteholdet sikre, at hesten om fornødent isoleres, og at pleje iværksættes. Ved alvorlig lidelse, eller hvis hesten ikke hurtigt bedres, skal en dyrlæge straks tilkaldes.
Kapitel 7
Ibrugtagning og træning
§ 25. Enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten i en tidlig alder oplæres til at blive håndteret.
Stk. 2. Oplæring, træning og brug af heste skal være tilpasset hestenes alder og deres fysiske og psykiske kapacitet, så de beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
§ 26. Udstyr, som anvendes som hjælpemidler på heste, skal være tilpasset den enkelte hest og må ikke påføre hesten skader eller anvendes som tvangsmidler.
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om brug af hjælpemidler og tvangsmidler.
§ 27. Enhver form for medicinering og behandling, herunder kirurgisk behandling, som har til formål at skjule sygdomssymptomer, så hesten kan træne og deltage i konkurrencer, er ikke tilladt.
Kapitel 8
Hovpleje og mærkning
§ 28. Beskæring eller anlæggelse af beslag på heste skal ske efter behov.
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at beskæring eller anlæggelse af beslag kun må foretages af personer, der har den relevante faglige uddannelse hertil. Justitsministeren kan desuden fastsætte krav til uddannelsen.
§ 29. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at mærkning af heste skal foretages af personer, som er uddannet hertil. Justitsministeren kan desuden fastsætte krav til uddannelsen.
Kapitel 9
Uddannelse
§ 30. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at den, som er ansvarlig for et professionelt hestehold, skal være over 18 år og besidde en relevant faglig uddannelse hertil. Justitsministeren kan desuden fastsætte krav til uddannelsen.
Kapitel 10
Administrative forskrifter
§ 31. Inden justitsministeren fastsætter regler i henhold til bestemmelser i denne lov, skal dyreværnsorganisationer og andre organisationer, der efter ministerens skøn særlig berøres af reglerne, have lejlighed til at udtale sig.
§ 32. Justitsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forsvarlig behandling af heste og om beskyttelse af disse dyrs velfærd. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler eller træffe de bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold, som er omfattet af denne lov. Justitsministeren kan fastsætte regler om fravigelse af reglerne i de ovennævnte retsakter, i det omfang disse indeholder adgang hertil.
Kapitel 11
Påbud og straf
§ 33. Hvis en fødevareregion eller politiet konstaterer overtrædelse af reglerne i denne lov eller af regler, der fastsættes i medfør af denne lov, kan fødevareregionen eller politiet påbyde den ansvarlige for hesteholdet inden for en nærmere fastsat frist at rette op på de forhold, som ikke er i overensstemmelse med disse regler.
§ 34. Fødevareregionernes og politiets afgørelse efter § 33 kan påklages til Fødevarestyrelsen. Klage har ikke opsættende virkning, medmindre Fødevarestyrelsen træffer anden afgørelse.
Stk. 2. Fødevarestyrelsens afgørelse i en klagesag kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
§ 35. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der undlader at efterkomme et påbud efter § 33.
Stk. 2. Ved udmåling af straf efter denne lov anses det som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Kapitel 12
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
§ 36. Loven træder i kraft den 1. januar 2008, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2. For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder §§ 5, 12 og 13 først anvendelse fra den 1. januar 2011.
Stk. 3. For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder §§ 11, 16 og 18 først anvendelse fra den 1. januar 2016.
Stk. 4. For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder § 6, stk. 1 og stk. 3, §§ 7-9 og § 14, stk. 1, 2. pkt., først anvendelse fra den 1. januar 2020.
§ 37. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
Margrethe R.
/Lene Espersen
 

13.11.2010/pho

 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu